Tagovi Legende

Tag:: legende

Ne voljeti Švabu znači ne razumijeti se u fudbal

Naj­ljep­ši po­klo­ni ovog svije­ta ni­su oni ko­ji mo­gu da se ku­pe u pro­dav­ni­ca­ma, ne­go uspo­me­ne ostva­re­ne sa lju­di­ma ko­je po­štuje­mo i vo­li­mo. Nje­ga sam...

Kinđe, hvala ti!

Mirza Delibašić u svojoj karijeri osvojio je sve što se osvojiti može. Bio je košarkaški genije svog doba, i još se nije rodio onaj ko...