Šta mi kao pojedinci možemo uraditi da zaštitimo kulturno blago BiH?

  Šta mi kao pojedinci možemo uraditi da zaštitimo kulturno blago BiH?

  Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) izradio je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH video o ugroženosti materijalne baštine u Bosni i Hercegovini kako bi pojasnili javnosti šta čini bh. kulturnu baštinu i na koji način je ugrožena.

  Iz Centra su pojasnili kako kulturnu baštinu čine materijalna i nematerijalna dobra koja su naslijeđena od prethodnih generacija koja zbog njihove vrijednosti moramo sačuvati za buduće generacije, te su podsjetili kako je kulturna baština u Bosni i Hercegovini ugrožena na nekoliko različitih nivoa.

  Video je objavljen u godini kada se obilježavaju značajni datumi od kojih su iz Centra izdvojili:

  • 50 godina UNESCO Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenih uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970. godine)
  • 25 godina UNIDROIT Konvencije o ukradenim i ilegalno izvezenim kulturnim dobrima (Rim,1995. godine)
  • 25 godine od osnivanja Interpolove Baze podataka ukradenih umjetničkih djela “Psyche”

  Pitanja i izazovi koji su vezani za nezakonitu trgovinu i krijumčarenje kulturnim dobrima i umjetninama izrazito su složeni što zahtjeva angažman nadležnih agencija za provođenje zakona, ali i bolju informiranost građana o ovom problemu. Samim tim, cilj videa je podizanje svijesti građana o važnosti kulturne baštine za cjelokupno društvo i šta mi kao pojedinci možemo uraditi kako bi dali svoj doprinos njenoj zaštiti.

  U narednom periodu će biti javnosti prezentirana i brošura koja također govori o značaju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i smjernicama koje je potrebno poduzeti ukoliko neka osoba ugrožava kulturno dobro na bilo koji ilegalan način a protivno zakonima Bosne i Hercegovine.

  Iz Centra su saopćili kako važan segment u sprečavanju ilegalne trgovine umjetninama predstavljaju baš građani, te iz tog razloga ovi materijali koje će plasirati u naredne dvije sedmice mogu dati informacije kome se mogu obratiti, ukoliko raspolažu određenim saznanjima o činjenju ove vrste krivičnih djela u šta spada uništavanje, krađa, ilegalna trgovina kulturnim dobrima i sve ostalo što je propisano u zakonima Bosne i Hercegovine.

  UKOLIKO IMATE TAKVE INFORMACIJE POZOVITE OVAJ BROJ: