4 žile kucavice Neretve: Šta kriju vode Bune, Bunice, Bregave i Trebižata

Centar za životnu sredinu je 26.10.2021. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu predstavio publikaciju „Biodiverzitet Bune, Bunice, Bregave i Trebižata“ i rezultate istraživanja biodiverziteta ovih pritoka Neretve.

U kanjonu Neretve

Publikacija je nastala u okviru projekta „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat“ koji finasira fondacija Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). Projekat ima za cilj da se kroz kombinaciju naučnoistraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postigne dugoročna zaštita i održiva upotreba navedenih pritoka Neretve.

„Rijeka Neretva, sa pritokama, i cijelo slivno područje, prepoznati su kao jedan od značajnijih centara biodiverziteta u BiH, ali i šire. Značaj rijeka koje su obuhvaćene našim projektom za život čovjeka u submediteranskom kršu kroz koji teku ne može se ni mjeriti niti dovoljno iskazati. Osim toga, ove rijeke i istraživana područja su staništa brojnih biljnih i životinjskih vrste i zbog svega toga se nameće potreba zaštite šireg područja istraživanih tokova. Upravo tome će i doprinijeti istraživanja koja smo proveli i navedena publikacija.“ rekla je Dragana Kovačić Jošić, koordinatorica projekta.

Kroz projekat su angažovani stručnjaci koji su tokom 2020. godine proveli istraživanja nekoliko grupa organizama na ovom području (flora i vegetacija, ptice, briofite, vodozemci i gmizavci, leptiri, vodeni makrobeskičmenjaci, sisari), a rezultati istraživanja objedinjeni su u ovoj publikaciji koja će nam koristiti za zagovaračke i promotivne aktivnosti, a biće dostupna relevantnim institucijama, široj javnosti, stručnoj i naučnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, medijima, lokalnim zajednicima i drugim relevantnim akterima.

„Zabilježene su ukupno 25 vrste vodozemaca i gmizavaca, od toga 8 vrsta vodozemaca i 17 vrsta gmizavaca. Terenskim istraživanjima utvrđeno je prisustvo dvije ranjive vrste prema Crvenoj listi Federacije Bosne i Hercegovine, a to su kornjača čančara i zmija crvenkrpica. Kako je to slučaj na svjetskom nivou tako i u BiH vodozemci i gmizavci su među najranjivijim skupinama životinja. Na istraživanom području tokova rijeka Bune, Bunice, Bregave i Trebižata zabilježen je niz antropogenih uticaja koji direktno utiču na stanište i populacije vodozemaca i gmizavaca u ovom području i predstavljaju prijetnju njihovom dugoročnom preživljavanju.“ istakao je Saudin Merdan koji je na projektnom području proveo istraživanja ove grupe organizama.

Tokom promocije prikazan je i video „4 žile kucavice Neretve“ koji je snimljen tokom istraživanja i koji se osvrće na rezultate istraživanja, ali i pritiske na biodiverzitet koje smo identifikovali na ovom području.

„Kao generalni zaključak nameće se urgentna zaštita prostora u smislu suzbijanja ilegalne gradnje i eksploatacije vodenih tokova u svrhu proširenja turističkih kapaciteta, izgradnje objekata u području vodnog dobra, pravljenja ilegalnih sanitarnih ispusta u sam vodotok Trebižata bez ikakvog prethodnog tretmana, kao i eksploatacija šume i kamena u blizini predmetnih vodotoka. Posebna pažnja treba da se posveti narušavanju funkcionalnosti akvatičnih ekosistema izgradnjom hidroenergetskih objekata. Takođe, ove rijeke su stanište ili moguće stanište vidre i vodenih rovčica, koje su strogo zaštićene vrste prema propisima u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj regulativi. Brojne vrste šišmiša svako veče izlaze iz svojih skloništa i hrane se mnoštvom insekata koji se roje uz navedene pritoke Neretve. Sve to čini jedan ekosistem, čvrsto isprepleten brojnim odnosima između žive i nežive prirode“, naglasio je Dejan Radošević koji se bavi istraživanjem sisara.

ČITAJ VIŠE

Prijavite se na naš newsletter

Klikom na "pošalji" pristajete da Vam šaljemo naš newsletter

povezani tekstovi

Skip to content